Urejanje vodotokov

Nazaj

Naša osnovna dejavnost je zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, zlasti hudournikov.

Izdelujemo:

  • hidrološke študije, strokovne podlage in ekspertize
  • projektno in tehnično dokumentacijo za hudourniške, vodnogospodarske in proti-erozijske ureditve

Izvajamo:

  • ukrepe za zavarovanje pred škodljivim delovanjem voda, hudourniki in erozijo
  • vzdrževalna dela na obstoječih objektih