Dejavnost

Nazaj

Osnovna dejavnost podjetja APUS je izdelava projektne dokumentacije in izvedba del na naslednjih področjih:

  • urejanje vodotokov, zlasti hudournikov
  • sanacije erozijskih žarišč
  • sanacije zemeljskih plazov in usadov
  • varstvo pred padajočim kamenjem
  • zaščita pred snežnimi plazovi
  • načrtovanje, izgradnja in rekonstrukcija prometnic v gozdni krajini
  • načrtovanje ter izgradnja podpornih in opornih objektov
  • izdelava načrtov in izvedba del s področja krajinske arhitekture
  • izdelava hidroloških študij in elaboratov

Glede na znanja in izkušnje se družba ukvarja tudi s svetovanjem ter nadzorom nad izvedbo del za vsa navedena področja.